Untitled-1

 

Parlamentul României

Camera Deputaţilor

Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării

DECLARAȚIE

privind protecția drepturilor cetățenilor români și a minorilor de cetățenie română

aflați în străinătate

 

 

 

În scopul susținerii și protejării cetățenilor români, indiferent de țara unde și-au stabilit reședința sau domiciliul,

Având în vedere cazurile de copii preluaţi din familii române care au domiciliul sau reședința în străinătate şi care, ulterior, au fost dați spre plasament sau adopție,

Ținând cont de necesitatea respectării prevederilor Convenţiei ONU privind Drepturile Copilului, care pune accent pe dreptul copilului de a-și păstra identitatea, naționalitatea, numele și relațiile de familie, precum și faptul că este de dorit să existe o continuitate în procesul de creștere a copilului, ca și în privința mediului etnic, religios, cultural și lingvistic,

Plecând de la necesitatea de a asigura respectarea prevederilor Convenției de la Viena,

Luând în considerare faptul că îndepărtarea minorilor din custodia părinților poate avea un impact negativ ireversibil asupra dezvoltării ulterioare a acestora,

Urmărind obiectivul de a asigura o protecție cât mai eficientă a copiilor români aflați în străinătate, precum și a ansamblului drepturilor cetățenilor români care au domiciliul sau reședința în alte țări,

 

Membrii Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării:

  1. Solicită autorităților competente ale altor state să respecte prerogativele statului român de a-și proteja proprii cetățeni aflați în străinătate și de a informa în timp util misiunile diplomatice și consulare ale României despre fiecare caz de preluare a copiilor din familie, respectiv de atribuire a custodiei pentru minori cetățeni români.
  2. Fac apel la autoritățile altor state în ceea ce privește respectarea Convenției ONU privind Drepturile Copilului, respectiv asigurarea drepturilor fiecărui copil la protecția identității, inclusiv a cetățeniei, numelui și legăturilor de familie, precum și luarea în considerare a favorizării unor constante în ceea ce privește creșterea copilului, originea sa etnică, fundamentele cultural-religioase și limba maternă.
  3. Solicită autorităților străine competente să coopereze cu misiunile diplomatice și consulare ale României și cu autoritățile competente responsabile de protecția drepturilor cetățenilor români minori, acordând o atenție deosebită recomandărilor acestora privind îngrijirea ulterioară a copilului într-un mediu familial care poartă amprenta culturii și identității românești.
  4. Fac apel, de asemenea, la autoritățile competente ale altor țări de a asigura conformitatea cu prevederile Convenției de la Viena privind relațiile consulare, dacă este vorba de cazuri de preluare a copiilor români din familie, având în vedere că nerespectarea Convenției de la Viena poate duce la încălcări ale Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului. Drepturile copiilor sunt menționate și în Tratatul de la Lisabona (art.2), în care se arată că Uniunea ”își afirmă și promovează valorile și interesele și contribuie la protecția cetățenilor săi”. Prin urmare, protecția drepturilor copiilor reprezintă o valoare fundamentală a statelor Uniunii Europene și este responsabilitatea fiecărui stat să se asigure că aceste drepturi sunt protejate, în conformitate cu legile naționale și comunitare, cu atât mai mult cu cât drepturile copiilor au fost incluse în drepturile fundamentale pe care UE s-a angajat să le respecte prin art. 24 din Carta drepturilor fundamentale a UE.
  5. Îndeamnă autoritățile străine competente să verifice dacă, în cazurile de încredințare ale copiilor, care se află în curs de rezolvare și care implică cetățeni români, au fost respectate prevederile internaționale în materie; dacă se ajunge la o concluzie negativă, să asigure re-examinarea cazurilor în speță și să țină cont de opiniile exprimate de către reprezentanții statului român.
  6. Solicită autorităţilor sau instanţelor străine să încredințeze, în măsura posibilului, cazurile privind atribuirea custodiei copiilor români autorităţilor române competente.
  7. Guvernului român îi revine sarcina de a informa statele membre UE, ale Spațiului Economic European și alte state în care au fost înregistrate situații de preluare a minorilor români din familie sau de atribuire a copiilor români în custodie, despre adoptarea acestei Declarații. Executivul va solicita autorităților sau instanțelor străine să colaboreze și să transfere aceste cazuri autorităților române competente. De asemenea, Guvernul va asigura protecția drepturilor cetățenilor români minori din afara teritoriului României și va sprijini diseminarea de informații către familiile de români cu privire la normele legale, cerințele și tradițiile referitoare la drepturile copiilor din alte țări, participând, totodată, la procedurile inițiate de autoritățile străine în conformitate cu standardele juridice naționale și internaționale.

 

Prezenta Declarație a fost adoptată în şedinţa din data de 16.02.2016, cu majoritate de voturi. 

 

PREŞEDINTE,

Mircea Lubanovici